Vyhlásenie a prihláška

Čestne vyhlasujem: že sa akcie zúčastňujem dobrovoľne; som oboznámený/á s programom a podmienkami účasti na akcii; môj zdravotný stav a fyzické schopnosti zodpovedajú náročnosti akcie; že akcie sa zúčastňujem na vlastnú zodpovednosť a nebudem si v súvislosti s akciou uplatňovať právne nároky ako napr. náhradu škody od občianskeho združenia Pedál ani od osôb organizujúcich akciu; všetky údaje v tejto prihláške sú pravdivé.

Zaväzujem sa: dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny a nepreceňovať svoje fyzické a psychické možnosti a schopnosti; používať všetky predpísané ochranné prostriedky (najmä: prilba, ochrana chrbtice, krku, ramien, rúk a nôh); mať počas celej doby trvania akcie uzatvorené úrazové a zdravotné poistenie; počas akcie nebyť pod vplyvom alkoholu, liekov alebo omamných látok a správať sa tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo života, resp. ku škode na majetku.

Som si plne vedomý/á: možnosti rizika úrazu alebo poškodenia majetku pri akcii, ako aj, že akcia kladie zvýšené nároky na fyzickú kondíciu; nie je mi známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by ohrozila zdravie alebo moju bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných účastníkov akcie; v mieste akcie nie je v prítomná rýchla zdravotná pomoc; nesiem plnú zodpovednosť za škody na majetku a ublíženia na zdraví sebe, ako aj tretím osobám; účasť na akcií je na vlastné riziko a za prípadné ublíženie na zdraví sebe, alebo iným osobám, alebo za poškodenie majetku občianske združenie Pedál ani osoby organizujúce akciu nezodpovedajú; v prípade porušenia pravidiel z vlastnej viny alebo vlastným nevhodným správaním som si vedomý možnosti vylúčenia z akcie bez vrátenia uhradených finančných prostriedkov.

Týmto zároveň dobrovoľne poskytujem občianskemu združeniu Pedál vyššie uvedené osobné údaje a udeľujem súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to najmä na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa (ak sa adresa prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa líšia od adresy trvalého pobytu), telefón a e-mail za účelom zasielania informácií súvisiacich s propagáciou občianskeho združenie Pedál. Súhlas udeľujem na dobu určitú na dobu trvania fungovania občianskeho združenia Pedál. Beriem na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania na adresu sídla občianskeho združenia Pedál.

Odoslaním formuláru potvrdzujem, že po prečítaní obsahu prihlášky rozumiem a bez výhrad súhlasím s podmienkami akcie.

 

Vyhlásenie vo formáte PDF (veľkosť: 249kB)

Prihláška vo formáte PDF (veľkosť: 258kB)